Εκπαιδευτικό Πλαίσιο

Για πολλούς ανθρώπους, η «ιδιότητα του πολίτη» (‘citizenship’) είναι η ενσάρκωση των δικαιωμάτων και των ευθυνών που απορρέουν από τη διαμονή σε ένα συγκεκριμένο έθνος-κράτος. Για το έργο EUROTHON, όμως, αυτό δεν είναι αρκετό. Ο όρος «ενεργός» πρέπει να προστεθεί στην εξίσωση, με τη βασική επίπτωση ότι οι πολίτες πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν ενεργά στις κοινοτικές δραστηριότητες και στη λήψη αποφάσεων σε όλα τα επίπεδα. Η «ιδιότητα του ενεργού πολίτη» ή αλλιώς η «ενεργός πολιτότητα» (‘active citizenship’) θέτει τους ενεργούς πολίτες στο επίκεντρο της δημοκρατίας και, εάν συνδυαστεί με μια ατζέντα κοινωνικής δικαιοσύνης, συμβάλλει στη δημιουργία μιας πιο εύρωστης και δικαιότερης κοινωνίας.

Οι εκπαιδευτικές ενότητες θα ακολουθήσουν μια μικτή μεθοδολογία και μια προσέγγιση αυτόνομης ηλεκτρονικής μάθησης και θα ασχοληθούν με διάφορες πτυχές της ενεργού πολιτότητας:

Contact us

Επικοινώνησε μαζί μας