Το Έργο

Το έργο ‘European Hackathon: shaping youth ideas on the future of Europe’ στοχεύει στη διεύρυνση και την ενίσχυση της συμμετοχής των νέων πολιτών στα κοινά και σε δημοκρατικές διαδικασίες, μέσω της ενεργού συμμετοχής τους σε ένα εκπαιδευτικό μονοπάτι που θα έχει μια προσέγγιση με επίκεντρο τη νεολαία και την ενδυνάμωση της δράσης της.

Προς το τέλος του έργου, οι εταίροι θα διοργανώσουν το «Eurothon», ένα #EuropeanHackathon  που θα αποτελείται από ένα 5ήμερο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με 24 νέους και νέες από όλη την Ευρώπη. Η εκδήλωση θα είναι ένα μοναδικό hackathon για δικτύωση, ανταλλαγή γνώσεων και στιγμές έμπνευσης, μιλώντας για το μέλλον της Ευρώπης, με συζητήσεις σχετικά με ευκαιρίες και κινδύνους, με τελικό στόχο τη διεύρυνση και την ενίσχυση της ενεργής εμπλοκής των νέων στα κοινά και στις δημοκρατικές διαδικασίες.

Το έργο θα αναπτύξει πρακτικά και θεωρητικά εργαλεία για να υποστηρίξει τους νέους να γίνουν ενεργοί πολίτες, καθώς η θετική κοινωνική αλλαγή εξαρτάται από τη νεολαία. It is #uptoyouth !

Πλαίσιο

Συχνά, η συμμετοχή στη δημοκρατική ζωή περιορίζεται στο δικαίωμα ψήφου και τη δυνατότητα υποψηφιότητας στις εκλογές. Ωστόσο, ο Αναθεωρημένος Ευρωπαϊκός Χάρτης για τη Συμμετοχή των Νέων στην Τοπική και Περιφερειακή Ζωή αναφέρει ότι «Η συμμετοχή και η ενεργός πολιτότητα αφορά το δικαίωμα, τα μέσα, το χώρο και την ευκαιρία και, όπου απαιτείται, την υποστήριξη για συμμετοχή και επιρροή στη λήψη αποφάσεων και τη συμμετοχή σε δράσεις και δραστηριότητες συμβάλλοντας στην οικοδόμηση μιας καλύτερης κοινωνίας ». Σε αυτό το πλαίσιο, η συμμετοχή των νέων στα κοινά θεωρείται μια προσέγγιση και στάση στην καθημερινότητα τους που τους επιτρέπει να εκφράσουν τις απόψεις τους, να εμπλακούν, να συμμετέχουν στη διαδικασία λήψης αποφάσεων σε διαφορετικά επίπεδα και να δημιουργήσουν μια δυναμική και συμμετοχική κοινωνία των πολιτών.

Για να το πράξουν, πρέπει να έχουν μια ξεκάθαρη ιδέα για τις αξίες, τους κανόνες και τη λειτουργική «ζωή» των θεσμικών οργάνων της ΕΕ η οποία σήμερα λείπει. Σε μια έρευνα που διεξήχθη από τους εταίρους, επισημάνθηκε ότι οι περισσότεροι νέοι δεν έχουν σαφή ιδέα ούτε για τις τρέχουσες κοινωνικές και περιβαλλοντικές απειλές ούτε για τις ευκαιρίες που προσφέρονται, όπως για παράδειγμα ο  αναπτυσσόμενος τομέας των κοινωνικών επιχειρήσεων.

Στόχοι

Οι στόχοι του έργου είναι:

Ομάδες στόχοι

Το έργο EUROTHON απευθύνεται κυρίως σε:

Άλλες σημαντικές ομάδες στόχοι

Που εμπλέκονται σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο:

Contact us

Επικοινώνησε μαζί μας